Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w ramach realizacji prac wdrożeniowych przygotowuje pełną dokumentację techniczną, uwzględniającą zalecenia z wcześniej przeprowadzonych badań zdawczo-odbiorczych określonych wyrobów.

 

sche

Dokumentacja ze względu na: złożoność, integracje wielu obszarów techniki (mechanika, hydraulika, elektronika, pneumatyka i inne), uwzględnianie wielu aspektów (własności, warunki techniczne i obsługę obiektu, bezpieczeństwo użytkowania, wszelkie zabezpieczenia i warunki pracy potencjalnego użytkownika), zawiera w sobie wiele odrębnych dokumentów. Przygotowana w ośrodku dokumentacja techniczna to nie tylko dokumentacja konstrukcyjna, warunki techniczne i warunki utylizacji wchodzące w skład dokumentacji produkcyjnej, ale również dokumentacja towarzysząca.

 

W dokumentacji towarzyszącej opracowywanej przez wykwalifikowaną kadrę naukową i inżynieryjną można wyróżnić trzy główne grupy:

 • Dokumentacja użytkowania.
 • Dokumentacja zabezpieczenia.
 • Interaktywna dokumentacja techniczna.

 

 

Sporządzenie dokumentacji użytkowania zawiera w sobie przygotowanie:

 • instrukcji użytkowania,
 • oprogramowania i opisu oprogramowania,
 • programu szkolenia personelu użytkującego i naprawiającego,
 • kryteriów wyszkolenia obsług i zespołów naprawczych,
 • książki urządzeń.

W ramach dokumentacji zabezpieczenia placówka tworzy:

 • instrukcję obsługiwania technicznego,
 • instrukcję naprawy,
 • katalog części zamiennych,
 • wykaz zestawów części zamiennych.

W firmie wykorzystywane są nowoczesne techniki pozwalające na przekształcenia tradycyjnej dokumentacji w dokument interaktywny, który ułatwia korzystanie z danych w nim zawartych w dowolnym miejscu i czasie. Dokumentacja towarzysząca jest niezbędna w dokumentacji technicznej, razem z dokumentacją produkcyjną umożliwia prawidłowe, bezpieczne oraz bezusterkowe obsługiwanie i eksploatowanie produkowanych wyrobów.