Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

 

 

Oferujemy:

Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 

 • KIEROWNIK BIURA KONSTRUKCJI/GŁÓWNY KONSTRUKTOR

 

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe techniczne (mechanika i budowa maszyn)
 • Kilkuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika/głównego konstruktora w branży przemysłu ciężkiego.
 • Doświadczenie w projektowaniu maszyn.
 • Znajomość oprogramowania do projektowania.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Umiejętności przywódcze, zdecydowanie w działaniu.
 • Udokumentowane certyfikatami szkolenia z zakresu zarządzania projektami
 • Odporność na stres.

 

Zakres zadań:

 

 • Nadzorowanie i prowadzenie prac rozwojowych oraz działalności związanej z badaniami naukowymi.
 • Bieżąca kontrola zadań realizowanych w dziale konstrukcyjnym.
 • Sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem, projektowaniem oraz wdrażaniem nowych wyrobów.
 • Nadzór nad prowadzeniem badań zakładowych prototypów i modeli wyrobów oraz badań okresowych wyrobów produkowanych seryjnie.
 • Podejmowanie inicjatyw w zakresie wprowadzania nowej tematyki prac badawczych i rozwojowych.
 • Ocena poprawności rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.
 • Udział w konferencjach oraz targach, w tym również zagranicznych.
 • Współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie prowadzonych prac rozwojowych.

 

 • GŁÓWNY SPECJALISTA ds. EKONOMICZNYCH

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 • 2 lata pracy na stanowiskach związanych z planowaniem, ekonomiką i kontrolingiem lub rachunkowością
 • Doświadczenie związane z rozliczaniem dotacji statutowych.
 • Doświadczenie związane z rozliczaniem projektów finansowanych (np. z  NCBiR)
 • Znajomość sprawozdawczości finansowej, zasad budżetowania, tworzenia analiz finansowych.
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz znajomość rachunku kosztów.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dyspozycyjność.
 • Predyspozycje do objęcia stanowiska kierowniczego.

 

Zakres zadań:

 

 • Udział w opracowywaniu okresowych (rocznych) i wieloletnich planów sprzedaży dla Ośrodka,
 • Udział w opracowywaniu rocznego planu rzeczowo-finansowego Ośrodka, tworzenie planów finansowych (budżetów kosztów) dla komórek organizacyjnych Ośrodka i analiza ich wykonania,
 • opracowywanie prognoz w zakresie płynności finansowej Ośrodka,
 • Tworzenie analiz wskaźnikowych w zakresie wytypowanych parametrów ekonomicznych charakteryzujących efekty działalności Ośrodka,
 • prowadzenie merytorycznych i finansowych rozliczeń w zakresie wykorzystania dotacji na projekty rozwojowe,
 • przygotowywanie analiz i sprawozdawczości z wykonania planu sprzedaży oraz z wykonania wyniku finansowego.
 • Nadzór nad realizacją projektów, w szczególności za ich terminową realizację i koszty.
 • Przygotowywanie kalkulacji na produkty Spółki oraz produkty zamawiane przez Spółkę.

 

 • KONSTRUKTOR (AUTOMATYK, MECHANIK, HYDRAULIK)

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Mile widziane min 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • Podstawowa znajomość programu SolidWorks oraz AutoCAD, projektowanie w 3D,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Zdolność twórczego myślenia,
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zakres zadań:

 • Projektowanie układów elektrycznych w maszynach roboczych ciężkich,
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie układów elektrycznych, wykonywanie obliczeń,
 • Obsługa dokumentacji konstrukcyjnej,

lub

 • Tworzenie wykazów materiałowych na bazie dokumentacji technicznej,
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej i towarzyszącej (eksploatacyjnej, naprawczej, katalogów części),
 • Tworzenie wykazów materiałowych na bazie dokumentacji technicznej
 • Obsługa dokumentacji konstrukcyjnej,

lub

 • Tworzenie schematów hydrauliki siłowej urządzeń mechatronicznych
 • Tworzenie dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie hydrauliki siłowej,
 • Obsługa dokumentacji konstrukcyjnej,

Firma oferuje:  

 • Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje.

 

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, administracyjne, prawne,
 • min 2 lata na podobnym stanowisku w dziale kontroli wewnętrznej,
 • biegła obsługa komputera w środowisku Windows, w tym pakiet  MS Office,
 • podstawowa wiedza z zakresu finansów, kontroli wewnętrznej,
 • znajomość języka  angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • umiejętność sprawnego pozyskiwania wiedzy, interdyscyplinarność, dyspozycyjność.

Zakres głównych obowiązków:

 • kontrola gospodarki finansowej, w tym procesów dotyczących gromadzenia i rozdysponowania środków oraz gospodarowania mieniem,
 • kontrola zakupu przez poszczególne komórki organizacyjne dostaw i usług w aspekcie ich poprawności, racjonalności oraz kompletności i prawidłowości sporządzenia wymaganej dokumentacji, a także zgodności z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 • przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli prawidłowości działania wszystkich służb OBRUM,
 • ustalanie przyczyn i skutków nieprawidłowości stwierdzonych w toku postępowania kontrolnego,
 • wskazywanie sposobów likwidacji przyczyn powstania nieprawidłowości i uchybień ujawnionych w toku postępowania kontrolnego,
 • sporządzanie protokołów pokontrolnych oraz formułowanie wniosków i zaleceń z kontroli,
 • prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli,
 • pełnienie nadzoru nad terminową i pełną merytorycznie realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych.

 

 

 • SPECJALISTA ds. TECHNICZNO - HANDLOWYCH

Wymagania:  

 • wyższe techniczne lub średnie,
 • min 2 lata na podobnym stanowisku w dziale obsługi Klienta, sprzedaży/handlu/serwisu w branży przemysłowej,
 • biegła obsługa komputera w środowisku Windows, w tym pakiet  MS Office,
 • wiedza z zakresu mechaniki i budowy maszyn lub wiedza z zakresu sprzedaży i dystrybucji oprogramowania,
 • wiedza z zakresu przepisów Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość języka  angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • umiejętność sprawnego pozyskiwania wiedzy, interdyscyplinarność,
 • czynne prawo jazdy kat B,
 • dyspozycyjność.

Zakres głównych zadań:

 • aktywne pozyskiwanie zamówień w określonym obszarze działalności,
 • budowa strategicznych i długoterminowych relacji z klientami (w tym instytucjonalnym),
 • zarządzanie sprzedażą w określonym obszarze działań,
 • doradztwo techniczno-handlowe i budowanie oferty handlowej wraz z wyceną,
 • monitorowanie procesu składania ofert i doprowadzanie do ich realizacji,
 • kreowanie dobrego wizerunku firmy na rynku oraz budowanie nowej oferty w oparciu o pojawiające się nowe potrzeby rynku.

 

 • TECHNOLOG-SPAWALNIK

Wymagania:  

 • Wykształcenie wyższe techniczne- spawalnictwo ,
 • IWE-Międzynarodowy Inżynier Spawalnik,
 • 1 rok pracy na stanowisku związanym ze spawalnictwem,
 • Znajomość j. angielskiego / j. niemieckiego- w stopniu komunikatywnym,
 • Umiejętność dokonywania analiz oraz tworzenia i nadzorowania technologicznych procesów spawalnictwa,
 • Praktyczna umiejętność obsługi programów typu MS Office, Autocad, SolidWorks. ,

Zakres głównych zadań:

 • Analiza dokumentacji konstrukcyjnej pod kątem technologiczności konstrukcji,
 • Tworzenie dokumentacji technologicznej, projektowanie, opracowywanie, wdrażanie oraz nadzorowanie procesów technologicznych,
 • Opracowywanie oprzyrządowania technologicznego do realizacji procesów spawalniczych,
 • Nadzór warsztatowy realizowanych procesów spawalniczych,
 • Technologiczne wsparcie procesu produkcji oraz techniczny i technologiczny udział w jego realizacji.

 

 • KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGICZNEGO, GŁÓWNY TECHNOLOG

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn,
 • kilkuletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku w branży przemysłowej związanej z produkcją małoseryjną,
 • duża wiedza z zakresu metod, techniki i narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów technologicznych i tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej oraz znajomość procesów technologicznych stosowanych przy wytwarzaniu maszyn, urządzeń,
 • wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania zespołem (planowanie, motywowanie, ocenianie i egzekwowanie),
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • dokładność i rzetelność,
 • zdyscyplinowanie i determinacja w dążeniu do celu,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 • mile widziana znajomość obsługi programu SolidWorks lub równorzędnego.

Zakres zadań:

 • nadzorowanie zadań realizowanych przez pracowników kierowanej komórki w zakresie technologicznego przygotowania procesu produkcji,
 • realizacja celów, funkcji i przydzielonych zadań w ustalonych terminach i kosztach przy zapewnieniu wysokiej jakości,
 • prawidłowa organizacja pracy komórki, sprawowanie kontroli funkcjonalnej i nadzór nad należytym wypełnianiem zadań określonych w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • ustalanie norm materiałowych i zakresu stosowanych materiałów, uwzględniających aspekty techniczne, technologiczne i ekonomiczne,
 • projektowanie procesów technologicznych,
 • dokonywanie oceny pracochłonności wykonywania części i zespołów,
 • nadzór nad wykonywaniem dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi, przyrządów i pomocy warsztatowych,
 • analizowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń pod kątem przydatności w procesach technologicznych,
 • nadzorowanie procesu produkcji w zakresie dyscypliny technologicznej, ustalonych norm czasowych i zużycia materiałów,
 • wsparcie technologiczne procesu produkcji, a także nadzór techniczny i technologiczny wykonania usług kooperacyjnych,
 • współpraca przy tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie doboru materiałów oraz technologiczności wykonania i montażu konstrukcji, w tym analizy wymiarowe,
 • analizowanie zapytań ofertowych i zamówień pod względem możliwości wykonania,
 • poszukiwanie, opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • opiniowanie rozwiązań, zmian uwag i spostrzeżeń oraz formułowanie ekspertyz dotyczących procesów technologicznych.

 

 

 • GRAFIK 3D

Wymagania:

 • wykształcanie wyższe lub w trakcie studiów z zakresu grafiki komputerowej,
 • dobra znajomość oprogramowania Photoshop, 3DMax, ewentualnie Blender,
 • doświadczenie w modelowaniu, tworzeniu UVMap, wypalaniu i tworzeniu tekstur,
 • doświadczenie w pracy przy silnikach graficznych Unreal i Unity będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie i tworzenie zawartości do aplikacji i systemów szkoleniowych w ramach zespołu,
 • rozwijanie i tworzenie aplikacji w ramach zespołu,
 • kooperacja z członkami zespołu wdrożeniowego,
 • tworzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie fotorealistycznych renderów,
 • tworzenie projektów graficznych 3D,
 • uczestniczenie w procesie projektowania i w procesie produkcji,
 • tworzenie wysokiej jakości otoczenia (modelowanie i teksturowanie, projektowanie
 • i składanie scen, oświetlenia, optymalizacji i wszystko pomiędzy,
 • tworzenie wysokiej jakości modeli 3D obiektów na potrzeby systemów symulacji opartych o silniki czasu rzeczywistego (Unity, Unreal, Uniqine, VBS).

Dodatkowe umiejętności:

 • kreatywności i poczucia estetyki,
 • znajomość języka html,
 • znajomość Adobe Flash, Adobe Muse, Adobe Captivate,

 

 • GRAFIK 2D

Wymagania:

 • wykształcanie wyższe lub w trakcie studiów z zakresu grafiki komputerowej
 • znajomość oprogramowania Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign,
 • umiejętność posługiwania się aparatem cyfrowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • pracowitość,
 • komunikatywność,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie i tworzenie zawartości do aplikacji i systemów szkoleniowych w ramach zespołu,
 • tworzenie zawartości do systemów e-learningu,
 • kooperacja z członkami zespołu wdrożeniowego,
 • wsparcie w zakresie usuwania błędów i obsługi użytkowników aplikacji,
 • tworzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej związanej z rozwijanym oprogramowaniem,
 • tworzenie nowych rozwiązań i usprawnień,
 • projektowanie materiałów marketingowych - prezentacje, katalogi, reklamy do prasy.

 

 • PROGRAMISTA

Wymagania:

 • wykształcenie  wyższe specjalność inżynieria wytwarzania, informatyka, mechanika komputerowa lub  pokrewne (może być również student 4-5 roku),
 • umiejętność programowania obiektowego,
 • znajomość środowiska programistycznego Visual Studio lub Delphi/Delphi XE lub Lazarus,
 • znajomość biblioteki OpenGL,
 • znajomość systemów kontroli wersji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji oprogramowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Dodatkowe umiejętności:

 • bardzo dobra znajomość języka C++,
 • dobra znajomość c# (WPF / WCF),
 • doświadczenie w pracy przy silniku Unreal Engine 4, Unity3D,
 • znajomość frameworka GLScene lub FireMonkey,
 • podstawowa znajomość języka shaderów GLSL,
 • podstawowa znajomość języka obliczeniowego OpenCL,
 • podstawowa znajomość biblioteki OpenCV,

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie i tworzenie aplikacji w ramach zespołu,
 • kooperacja z członkami zespołu wdrożeniowego
 • wsparcie w zakresie usuwania błędów i obsługi użytkowników aplikacji
 • tworzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej związanej z rozwijanym oprogramowaniem
 • tworzenie nowych rozwiązań i usprawnień;
 • rozwój i implementacja algorytmów sterowania, rozpoznawania przeszkód, podejmowania decyzji, planowania ścieżki itp.
 • uruchamianie i testowanie wytworzonego kodu - w tym praktyczne testy z użyciem robotów mobilnych.

 

 • TECHNOLOG AUTOMATYK INSTALACJI HYDRAULICZNYCH I PNEUMATYCZNYCH

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu układów automatyki technologii maszyn,
 • Mile widziane kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej,
 • Znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks, AutoCad, MS Office,
 • Umiejętność analizowania technologicznych procesów montażowych ze szczególnym uwzględnieniem układów automatyki,
 • Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów technologicznych i tworzeniu dokumentacji technologicznej.

Zakres głównych zadań:

 • Analiza dokumentacji konstrukcyjnej – dobór i zakres stosowanych materiałów, ustalanie norm materiałowych – tworzenie przydziałów materiałowych,
 • Tworzenie dokumentacji technologicznej – projektowanie, opracowywanie, wdrażanieoraz nadzorowanie procesów technologicznych wykonania i montażu części, elementów, podzespołów i zespołów oraz wyposażenia, a także poszczególnych instalacji,
 • Przygotowanie i wdrażanie dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi, przyrządów, pomocyi wyposażenia warsztatowego stosowanego w procesach technologicznych,
 • Technologiczne wsparcie procesu produkcji oraz techniczny i technologiczny udziałw zabezpieczeniu usług kooperacyjnych i realizacji zakupów,
 • Analiza zapytań ofertowych i zamówień pod kątem technicznych i technologicznychmożliwości wykonania. ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ