Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

poszukuje kandydatów na stanowiska:

 

 

 

Oferujemy:

Ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia podnoszące kwalifikacje.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:

 

 • KIEROWNIK DZIAŁU TECHNOLOGICZNEGO, GŁÓWNY TECHNOLOG

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe techniczne z zakresu mechaniki, technologii budowy maszyn,
 • kilkuletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku w branży przemysłowej związanej z produkcją małoseryjną,
 • duża wiedza z zakresu metod, techniki i narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów technologicznych i tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej oraz znajomość procesów technologicznych stosowanych przy wytwarzaniu maszyn, urządzeń,
 • wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania zespołem (planowanie, motywowanie, ocenianie i egzekwowanie),
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • dokładność i rzetelność,
 • zdyscyplinowanie i determinacja w dążeniu do celu,
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego,
 • mile widziana znajomość obsługi programu SolidWorks lub równorzędnego.

Zakres zadań:

 • nadzorowanie zadań realizowanych przez pracowników kierowanej komórki w zakresie technologicznego przygotowania procesu produkcji,
 • realizacja celów, funkcji i przydzielonych zadań w ustalonych terminach i kosztach przy zapewnieniu wysokiej jakości,
 • prawidłowa organizacja pracy komórki, sprawowanie kontroli funkcjonalnej i nadzór nad należytym wypełnianiem zadań określonych w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • ustalanie norm materiałowych i zakresu stosowanych materiałów, uwzględniających aspekty techniczne, technologiczne i ekonomiczne,
 • projektowanie procesów technologicznych,
 • dokonywanie oceny pracochłonności wykonywania części i zespołów,
 • nadzór nad wykonywaniem dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi, przyrządów i pomocy warsztatowych,
 • analizowanie stanu technicznego maszyn, urządzeń pod kątem przydatności w procesach technologicznych,
 • nadzorowanie procesu produkcji w zakresie dyscypliny technologicznej, ustalonych norm czasowych i zużycia materiałów,
 • wsparcie technologiczne procesu produkcji, a także nadzór techniczny i technologiczny wykonania usług kooperacyjnych,
 • współpraca przy tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie doboru materiałów oraz technologiczności wykonania i montażu konstrukcji, w tym analizy wymiarowe,
 • analizowanie zapytań ofertowych i zamówień pod względem możliwości wykonania,
 • poszukiwanie, opracowywanie i wdrażanie do produkcji nowoczesnych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych,
 • opiniowanie rozwiązań, zmian uwag i spostrzeżeń oraz formułowanie ekspertyz dotyczących procesów technologicznych.

 

 • KIEROWNIK BIURA BADAŃ

Wymagania:  

 • wykształcenie wyższe techniczne (np. mechanika i budowa maszyn, automatyka, energetyka)
 • kilkuletnie doświadczenie na analogicznym stanowisku w branży przemysłowej związanej z produkcją małoseryjną, lub przy realizacji oraz zarządzaniu strategią rozwoju,
 • znajomość narzędzi pomiarowych,
 • doświadczenie w planowaniu prac badawczych,
 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za jakość proponowanych rozwiązań,
 • wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie zarządzania zespołem (planowanie, motywowanie, ocenianie i egzekwowanie),
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • komunikatywność, otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • dokładność i rzetelność,
 • zdyscyplinowanie i determinacja w dążeniu do celu,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • mile widziana znajomość obsługi programu SolidWorks lub równorzędnego.

Zakres zadań:

 • kierowanie zespołem wykonującym badania kwalifikowane prototypów wyrobów i podzespołów oraz nadzór nad badaniami prowadzonych poza Ośrodkiem,
 • nadzór nad prowadzeniem badań kontrolnych, okresowych i pełnych wyrobów produkowanych seryjnie,
 • opracowywanie programów badań, metodyk i instrukcji oraz sprawozdań z badań,
 • udział w pracach naukowo-badawczych stanowiących przedmiot działania Ośrodka,
 • samodzielne prowadzenie tematów konstrukcyjnych, udział w  pracach naukowo-badawczych,
 • nadzór na prowadzenie szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania wyrobów skonstruowanych i wykonanych w Ośrodku,
 • nadzór nad prowadzonymi badaniami i usługami pomiarowymi na zamówieniu klientów zewnętrznych,
 • projektowanie, konstrukcja i wytwarzanie elementów stanowisk badawczych oraz specjalnej aparatury pomiarowej,
 • realizacja zadań rzeczowych zgodnie z planami OBRUM sp. z o.o. w sposób gwarantujący terminowe ich wykonanie, wysoką jakość oraz przestrzeganie założonych reżimów kosztowych,
 • udział w opracowaniu i weryfikacji warunków technicznych (WT) dla wyrobów, urządzeń i podzespołów powstających/konstruowanych w OBRUM sp. z o.o.,
 • prowadzenie badań i wykonywanie usług pomiarowych na zamówienie klientów zewnętrznych, montaż oprzyrządowania, z zakresu automatyki i elektroniki, niezbędnego dla potrzeb realizowanych procesów badawczych,

 

 

 • GRAFIK 3D

Wymagania:

 • wykształcanie wyższe lub w trakcie studiów z zakresu grafiki komputerowej,
 • dobra znajomość oprogramowania Photoshop, 3DMax, ewentualnie Blender,
 • doświadczenie w modelowaniu, tworzeniu UVMap, wypalaniu i tworzeniu tekstur,
 • doświadczenie w pracy przy silnikach graficznych Unreal i Unity będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie i tworzenie zawartości do aplikacji i systemów szkoleniowych w ramach zespołu,
 • rozwijanie i tworzenie aplikacji w ramach zespołu,
 • kooperacja z członkami zespołu wdrożeniowego,
 • tworzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie fotorealistycznych renderów,
 • tworzenie projektów graficznych 3D,
 • uczestniczenie w procesie projektowania i w procesie produkcji,
 • tworzenie wysokiej jakości otoczenia (modelowanie i teksturowanie, projektowanie
 • i składanie scen, oświetlenia, optymalizacji i wszystko pomiędzy,
 • tworzenie wysokiej jakości modeli 3D obiektów na potrzeby systemów symulacji opartych o silniki czasu rzeczywistego (Unity, Unreal, Uniqine, VBS).

Dodatkowe umiejętności:

 • kreatywności i poczucia estetyki,
 • znajomość języka html,
 • znajomość Adobe Flash, Adobe Muse, Adobe Captivate,

 

 • GRAFIK 2D

Wymagania:

 • wykształcanie wyższe lub w trakcie studiów z zakresu grafiki komputerowej
 • znajomość oprogramowania Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign,
 • umiejętność posługiwania się aparatem cyfrowym,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • pracowitość,
 • komunikatywność,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie i tworzenie zawartości do aplikacji i systemów szkoleniowych w ramach zespołu,
 • tworzenie zawartości do systemów e-learningu,
 • kooperacja z członkami zespołu wdrożeniowego,
 • wsparcie w zakresie usuwania błędów i obsługi użytkowników aplikacji,
 • tworzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej związanej z rozwijanym oprogramowaniem,
 • tworzenie nowych rozwiązań i usprawnień,
 • projektowanie materiałów marketingowych - prezentacje, katalogi, reklamy do prasy.

 

 • PROGRAMISTA

Wymagania:

 • wykształcenie  wyższe specjalność inżynieria wytwarzania, informatyka, mechanika komputerowa lub  pokrewne (może być również student 4-5 roku),
 • umiejętność programowania obiektowego,
 • znajomość środowiska programistycznego Visual Studio lub Delphi/Delphi XE lub Lazarus,
 • znajomość biblioteki OpenGL,
 • znajomość systemów kontroli wersji,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji oprogramowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność.

Dodatkowe umiejętności:

 • bardzo dobra znajomość języka C++,
 • dobra znajomość c# (WPF / WCF),
 • doświadczenie w pracy przy silniku Unreal Engine 4, Unity3D,
 • znajomość frameworka GLScene lub FireMonkey,
 • podstawowa znajomość języka shaderów GLSL,
 • podstawowa znajomość języka obliczeniowego OpenCL,
 • podstawowa znajomość biblioteki OpenCV,

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie i tworzenie aplikacji w ramach zespołu,
 • kooperacja z członkami zespołu wdrożeniowego
 • wsparcie w zakresie usuwania błędów i obsługi użytkowników aplikacji
 • tworzenie i uzupełnianie dokumentacji technicznej związanej z rozwijanym oprogramowaniem
 • tworzenie nowych rozwiązań i usprawnień;
 • rozwój i implementacja algorytmów sterowania, rozpoznawania przeszkód, podejmowania decyzji, planowania ścieżki itp.
 • uruchamianie i testowanie wytworzonego kodu - w tym praktyczne testy z użyciem robotów mobilnych.

 

 • TECHNOLOG AUTOMATYK INSTALACJI HYDRAULICZNYCH I PNEUMATYCZNYCH

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu układów automatyki technologii maszyn,
 • Mile widziane kilkuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Umiejętność czytania dokumentacji konstrukcyjnej,
 • Znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Znajomość oprogramowania SolidWorks, AutoCad, MS Office,
 • Umiejętność analizowania technologicznych procesów montażowych ze szczególnym uwzględnieniem układów automatyki,
 • Znajomość podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych w projektowaniu procesów technologicznych i tworzeniu dokumentacji technologicznej.

Zakres głównych zadań:

 • Analiza dokumentacji konstrukcyjnej – dobór i zakres stosowanych materiałów, ustalanie norm materiałowych – tworzenie przydziałów materiałowych,
 • Tworzenie dokumentacji technologicznej – projektowanie, opracowywanie, wdrażanieoraz nadzorowanie procesów technologicznych wykonania i montażu części, elementów, podzespołów i zespołów oraz wyposażenia, a także poszczególnych instalacji,
 • Przygotowanie i wdrażanie dokumentacji konstrukcyjnej narzędzi, przyrządów, pomocyi wyposażenia warsztatowego stosowanego w procesach technologicznych,
 • Technologiczne wsparcie procesu produkcji oraz techniczny i technologiczny udziałw zabezpieczeniu usług kooperacyjnych i realizacji zakupów,
 • Analiza zapytań ofertowych i zamówień pod kątem technicznych i technologicznychmożliwości wykonania.